Algemene voorwaarden boorstaat online


 1. Wanneer je een account aanmaakt op boorstaat online, accepteer je deze voorwaarden.
 2. Boorstaat.nl/boorstaatonline.nl/boorstatenonline.nl zijn websites en eigendom van Allscan B.V., hierna te noemen “boorstaat online”.
 3. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van boorstaat online, hierna te noemen “eindgebruiker”.
 4. Een eindgebruiker is een natuurlijk persoon of rechtspersoon, het is niet toegestaan om met meerdere e-mailadressen, meerdere accounts voor dezelfde eindgebruiker te registreren.
 5. Op boorstaat online wordt software als een service aangeboden, welke het mogelijk maakt om boorstaat tekeningen te maken voor de ingevulde gegevens die betrekking hebben op een boorstaat.
 6. Om gebruik te kunnen maken van boorstaat online kan een eindgebruiker zich aanmelden op de website met behulp van een naam, zijn e-mail adres en een wachtwoord (geen NAW gegevens). Het account wordt gevalideerd met behulp van een bevestigingspagina welke via een link in de e-mail bereikt kan worden.
 7. De eindgebruiker kan na aanmelding boorstaten online maken. Het maken van een boorstaat gebeurd automatisch wanneer de gegevens voor de boorstaat ingevuld worden.
 8. Een boorstaat wordt voor gratis accounts in concept gegenereerd, voorzien van een copyright statement. Door een betaald account af te nemen (maandelijks opzegbaar) krijg je de mogelijkheid deze copyright statement te wijzigen en krijg je toegang tot onze API.
 9. Een boorstaat welke definitief is gemaakt kan niet meer aangepast worden om misbruik van de service te voorkomen.
 10. Boorstaat online is te aller tijde bevoegd inhoud, prijzen en andere onderdelen van de website aan te passen of verwijderen zonder nadere aankondiging.
 11. Boorstaat online behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen eindgebruikers op enig moment toegang tot het account te weigeren. Boorstaat online is gerechtigd tot weigering wanneer een eindgebruiker één van de algemene voorwaarden heeft overtreden, onvolledige of onjuiste informatie heeft opgegeven of op enige wijze toepasselijke wet- en regelgeving heeft overtreden bij het inschrijven.
 12. Indien omstandigheden daartoe aanleiding geven is boorstaat online zonder nadere aankondiging gerechtigd de software geheel of gedeeltelijk uit te schakelen.
 13. De eindgebruiker kan na inschrijving een periodieke nieuwsbrief ontvangen van voorstaat online (of van geselecteerde partners). Bij de ontvangen nieuwsbrief heeft de eindgebruiker de mogelijkheid om zich hier voor af te melden.
 14. Alle rechten en gebruikte merknamen op deze website zoals teksten, afbeeldingen alsook de software zelf zijn eigendom van Allscan B.V.
 15. Boorstaat online, de betrokken sponsors en/of adverteerders zijn niet verantwoordelijk en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade in welke vorm dan ook, ontstaan of voortvloeiende uit de software van boorstaat online of de aan boorstaat online onderliggende systemen.
 16. Op de software van boorstaat online is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen omtrent de software op boorstaat online, zullen worden berecht door een bevoegde rechter te Almelo (Nederland).
 17. Boorstaat online behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden te aller tijde te wijzigen of aan te vullen.
 18. Wij respecteren jouw persoonlijke informatie en privacy. Wij leggen geen persoonlijke (NAW) informatie vast op deze website, waarmee jij als persoon of jouw verblijfsplaats achterhaald kunnen worden.
 19. Op alle geleverde software en diensten van Allscan B.V. (en dus ook boorstaat online) zijn van toepassing de algemene voorwaarden van Allscan B.V.
 20. Wanneer een bepaling van deze voorwaarden in strijd is met toepasselijk wet- of regelgeving of als een bevoegde rechter oordeelt dat een bepaling ongeldig, nietig of anderszins niet rechtsgeldig is, dan zal een dergelijke bepaling worden geacht te worden geherformuleerd zodat deze zoveel mogelijk de in de oorspronkelijke bepaling vervatte bedoeling van boorstaat online weergeeft in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving en zullen de overige voorwaarden, bepalingen, bedingen en beperkingen onverminderd van kracht blijven.
 21. Vragen, klachten en opmerkingen kunnen worden gemeld via de contact pagina